"แหล่งผลิตตำรวจมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล"