ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
    41 หมู่ 13  ถนนสุรนารายณ์​  ตำบลจอหอ   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
    โทร.  044 - 371388  E-mail :