โรงเรียนตำรวจในส่วนภูมิภาค ถูกกล่าวถึงครั้งแรกใน พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงาน และกรม ในกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๑มาตรา ๔ โดยกำหนดให้ ตำรวจภูธรมี ๙ เขต และแต่ละเขตมีกองตำรวจ และ “โรงเรียนตำรวจ” ซึ่งตำรวจภูธรเขต ๔ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขุขันธ์ และอุบลราชธานี (ขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานระดับ กองบัญชาการ) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ตำรวจภูธรเขต๔ได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจขึ้นที่ใดหรือไม่

          ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๑กำหนดให้มีกองบัญชาการตำรวจภูธร(มีกองบัญชาการเดียว รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจภูธรทั้งประเทศ)แบ่งออกเป็น ๙ กองบังคับการ คือ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต ๑-๙ และแต่ละกองบังคับการมี “กองกำกับการโรงเรียนพลตำรวจ” ซึ่ง กรมตำรวจได้กำหนดให้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ กองกำกับการโรงเรียนพลตำรวจภูธร ภาค ๓ แต่มิทันจะดำเนินการ ในปี พ.ศ.๒๔๙๖      ได้ปรากฏสถานการณ์ด้านชายแดนไม่เป็นที่น่าไว้วางใจจึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๒

                ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๐๓ เปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ และได้มีการจัดตั้ง กองบัญชาการศึกษา ขึ้น โดยโอนโรงเรียนต่างๆ ของกรมตำรวจ มาเป็นหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ขึ้นโดยโอนโรงเรียนพลตำรวจภูธรของแต่ละ กองบังคับการตำรวจ๓ธรภาค ได้ถูกกำหนดให้เหลือ ๔ แห่ง คือ กองกับการโรงเรียนตำรวจ๓ธร ๑-๔ สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นที่ตั้งของ “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒” โดยมีการยุบ กองกับการโรงเรียนตำรวจภูธรภาค๔ จากจังหวัดสกลนคร มารวมด้วย และได้เปิดทำการฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมี พันตำรวจเอก สนั่น สะอาดพรรค รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๓ ทำหน้าที่ผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ คนแรก

                  ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๔เพิ่มจำนวนโรงเรียนตำรวจภูธร เป็น ๙ แห่ง “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒”จึงเปลี่ยนเป็น “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๓” จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๘ จึงได้โอนมาสังกัด ตำรวจภูธรภาค๓ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓” แต่ยังคงเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยระดับงาน กองบังคับการ..

                
                 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ณ ค่ายตำรวจ "ค่ายสุรนารายณ์"
ตำบลจอหอ  เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  พ.ศ.​ 2498