ตั้งอยู่เลขที่ี่ 41 หมู่ 13  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้งมาตั้งแต่          ปี พ.ศ.​ 2496  ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ 436/2496 ลงวันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ. 2496  มีเนื้อที่ 338 ไร่  ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา  ประมาณ  7 กิโลเมตร  มีถนนสุรนารายณ์เชื่อมต่อระหว่าง    จังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิตัดผ่านพื้นที่ทำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่อยู่อาศัย  16 ไร่  และส่วนราชการ  322 ไร่  
                 เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจภูธร 3 ซึ่ง พลตำรวจเอก เผ่า  ศรียานนท์  อธิบดีกรม       ตำรวจเป็นผู้ก่อตั้ง เรียกว่า  "ค่ายสุรนารายณ์"  สังกัดตำรวจรักษาดินแดนและรักษา           ชายแดน  ต่อมาปี พ.ศ.​ 2503 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภููธร 2"  จนกระทั่ง ปี พ.ศ.​ 2516 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการใหม่ให้เปลี่ยนชื่อเป็น                           "กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3" 

          จากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.​ 2548   ได้โอนกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3  ไปเป็นหน่วยงานในสังกัด  ตำรวจ     ภูธรภาค 3  และเปลี่ยนชืื่อเป็น  "ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3" และ   เมื่อ วันที่ 7  กันยายน พ.ศ.​  2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    พ.ศ.​2552  ยกฐานะหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บังคับการจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ณ ค่ายตำรวจ "ค่ายสุรนารายณ์"
ตำบลจอหอ  เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  พ.ศ.​ 2498