1. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและศรัทธา
  2. ผลิตตำรวจอาชีพด้วยหัวใจบริการประชาชน
  3. ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กร