1. บริหารจัดการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียน               การสอน
  2. ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามวัตถุประสงค์ตำรวจภูธรภาค 3 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดรับ           กับความต้องการของสังคม  โดยยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ
  3. ฝึกอบรมทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ       และลูกจ้างของตำรวจภูธรภาค 3
  4. สนับสนุน พัฒนาระบบการสรรหาข้าราชการตำรวจ
  5. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น  เพื่อส่งเสริมให้ท่้องถิ่นและชุมชนในการจัด         การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา   การรักษาความสงบ     เรียบร้อย  การอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสม   และ              ความต้องการของแต่ละพื้นที่
  6. พัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ ความก้าวหน้า  ทันสมัย  เป็นแม่แบบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  7. ส่งเสริมสวัสดิการ  วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ของข้าราชการ
  8. พัฒนาอาคารสถานที่  อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก  สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย