คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.3 ปีงบประมาณ 2559

https://drive.google.com/file/d/0B1SUATYPFxH_Q0MwYVJyUTZjMXM/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1SUATYPFxH_VmlReXdPVHBMYVE/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B1SUATYPFxH_Y0ZWb1phdE1jY1U/view?usp=sharing