พิธีประดับเครื่องหมาย "พ" สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอส.)รุ่นที่ ๓๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๘

โพสต์10 ส.ค. 2558 03:19โดยสุดารัตน์ ไกร.
Comments