เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๕ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:03โดยสุดารัตน์ ไกร.

Ċ
1.pdf
(138k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
2.pdf
(116k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
3.pdf
(94k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
4.pdf
(114k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
5.pdf
(244k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
6.pdf
(143k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:04
Ċ
7.pdf
(313k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:05
Ċ
8.pdf
(175k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:05
Ċ
9.pdf
(117k)
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:05
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:03
Comments