ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศฝร.ภ.3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:55โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2563 00:56 ]

Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:55
ĉ
สุดารัตน์ ไกร.,
14 ก.พ. 2563 00:55
Comments