รายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส. รุ่นที่ ๓๙)

โพสต์7 มิ.ย. 2558 19:46โดยสุดารัตน์ ไกร.Comments