ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

โพสต์25 ต.ค. 2558 18:36โดยสุดารัตน์ ไกร.   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2558 18:54 ]
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์เอกสารแนบ


หมายเหตุ : ผู้ได้รับคัดเลือก สังกัด บช.น. ที่เข้ารับการอบรมที่ ศฝร.ภ.๓ ให้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันและรับฟังคำชี้แจงารเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 รายละเอียดการทำสัญญาค้ำประกันตาม ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
25 ต.ค. 2558 18:36
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
25 ต.ค. 2558 18:37
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
25 ต.ค. 2558 18:37
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
25 ต.ค. 2558 18:37
Comments