ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลิอกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘

โพสต์22 พ.ค. 2558 08:05โดยสุดารัตน์ ไกร.

Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
22 พ.ค. 2558 08:05
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
22 พ.ค. 2558 08:05
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
22 พ.ค. 2558 08:05
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
22 พ.ค. 2558 08:05
Comments